2011, ഡിസംബർ 4, ഞായറാഴ്‌ച

അന്തരം

അത്താഴത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൈഡ്രൈസിനോടൊപ്പം ചിക്കൻ ചില്ലി വിളമ്പാൻ മറന്നതിനാണ് കൊച്ചമ്മ വേലക്കാരിയുടെ കരണകുറ്റിക്കടിച്ചത്. അന്നും അവൾക്കുറക്കം വന്നതേയില്ല. അന്തി പട്ടിണി കിടക്കുന്നതു കൊണ്ടോ കരണകുറ്റി പുകയുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല.


ഓലകൊണ്ട് മറച്ച കുടിലിൽ വയറൊട്ടി കിടക്കുന്ന തന്റെ മക്കളാണ് ഉറക്കത്തിന് പകരമായി കണ്ണുകളിൽ നിറയുന്നത്.