2013, മാർച്ച് 27, ബുധനാഴ്‌ച

വാഗ്ദാനം

സ്വർഗ്ഗം തന്നെയും വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിട്ടും നിഷ്‌ക്രിയനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ,
ഒരു മത്സരപ്പരീക്ഷക്കു വേണ്ടി രാപ്പകൽ പണിയുന്നതു കണ്ട എന്നെ നോക്കി അപരൻ "വിധി" എന്നു പുച്ഛിച്ചു...